Paní docentka Daniela Fischerová popisuje, co bylo obsahem jejích přednášek na Evropském onkogynekologickém kongresu ve Vídni a v čem spočívají výhody přesné ultrazvukové diagnostiky.

Jaký význam má její vědecká práce pro pacientky, které se léčí v Onkogynekologickém centru ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze? Paní docentka vysvětluje, že využití expertního ultrazvukového vyšetření zpřesňuje předoperační diagnostiku a umožňuje lékaři zvolit vhodný typ operační léčby.

“Členové našeho Onkogynekologického centra prezentovali dosažené studijní výsledky během 20. mezinárodního kongresu Evropské společnosti v gynekologické onkologii (ESGO) ve Vídni ve dnech 4.-7. listopadu 2017.” Docentka Daniela Fischerová vystoupila v sekci Zobrazení gynekologických zhoubných nádorů vyzvanou přednáškou na téma Zobrazení zhoubných nádorů děložního hrdla. V přednášce zdůraznila přesnost ultrazvukové diagnostiky ve srovnání s magnetickou rezonancí v zobrazení rozsahu nádoru v pánvi. “Výsledky byly podloženy naší velkou studií publikovanou v roce 2008, která tyto metody poprvé srovnávala a doložila přínos ultrazvuku v této oblasti.” A zároveň autorka přednášky vycházela z výsledků velké Evropské multicentrické studie, která byla iniciována z jejího pracoviště, a která slibné ultrazvukové výsledky ve srovnání s magnetickou rezonancí potvrdila a byla opublikována v roce 2013. Obě studie přispěly k revolučnímu zvratu v implementaci ultrazvuku do zobrazení zhoubného nádoru děložního hrdla, kterému do té doby vládla magnetická rezonance. “Vzhledem k dostupnosti ultrazvuku ve srovnání s magnetickou rezonancí, která není snadno časově ani místem dostupná, a kdy navíc vyšetření magnetickou rezonancí má svoje rizika, nežádoucí účinky a horší toleranci, lze snadno odhadnout zcela zásadní dopad našich studií na klinickou praxi.”

Navíc ve své přednášce Daniela Fischerová představila racionální předoperační algoritmus v diagnostice zhoubného nádoru děložního hrdla, který byl v letošním roce odsouhlasen a přijat do Evropských doporučených postupů v diagnostice a léčbě zhoubného nádoru děložního hrdla. Přípravu těchto Evropských doporučených postupů pod hlavičkou Evropské společnosti gynekologické onkologie, Evropské společnosti radiačních onkologů a Evropské společnosti patologů inicioval a vedl prezident ESGO a vedoucí našeho Onkogynekologického centra profesor David Cibula. Přípravu první části těchto Evropských doporučených postupů vedla lékařka Daniela Fischerová, která ve své přednášce poprvé tento doporučený diagnostický postup veřejně představila. “Doporučený diagnostický postup poprvé v historii eliminuje neefektivní a zatěžující předoperační vyšetření z předoperačního algoritmu u zhoubného nádoru děložního hrdla a na základě nejnovějších poznatků vědy využívá vhodné zobrazovací metody, včetně ultrazvukového vyšetření, které umožní komplexní informaci o rozsahu onemocnění a tzv. léčbu na míru u každé pacientky,” vysvětluje doktorka Fischerová.

V další své přednášce, v bloku věnovaném zhoubnému nádoru děložního těla, představila Daniela Fischerová největší multicentrickou studii v ultrazvukovém zobrazení tohoto typu nádoru. Jak paní docentka vysvětluje: “Jedná se o mezinárodní studii IETA, kde naše centrum patřilo mezi druhé nejaktivnější centrum, vzhledem k počtu zařazených pacientek. Celkem bylo do studie zařazeno 1714 pacientek se zhoubným nádorem děložního těla. Výsledky studie doložily rozdílné ultrazvukové charakteristiky u jednotlivých typů tohoto zhoubného nádoru. Využití těchto ultrazvukových parametrů by mělo zpřesnit předoperační diagnostiku a umožnit klinikovi zvolit vhodný typ operační léčby. Výsledky této studie byly opublikovány v letošním roce v prestižním časopise Mezinárodní společnosti v ultrazvuku v porodnictví a gynekologii. “


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz