Kde díky vaší štědrosti pomáháme

Sestřičky z onkogynekologického stacionáře VFN v Praze, Dana Talašová a Eva Římalová, navštívily v rámci edukačního pobytu stacionáře v Bruselu a Lovani. Zde se s vámi dělí o své nově nabyté zkušenosti a dojmy:

"V červnu letošního roku jsme díky podpoře Nadačního Hippokrates navštívily dva onkologické stacionáře v Belgii. Institut Jules Bordet (www.bordet.be) v Bruselu a Universitair Ziekenhuis Leuven (www.uzleuven.be) v Lovani.

IJB je integrované, multidisciplinární jedinečné centrum pro léčbu onkologických pacientů. Soustřeďuje se na prevenci a terapii všech typů zhouných nádorů. Podílí se na výzkumu a na vzdělávání lékařů a sester. Při institutu sestry studují a docházejí na krátkodobé i dlouhodobé stáže. Návštěvu jsme si předem domluvily s Mrs. Genevieve de Jonghe, ředitelkou odboru ošetřovatelství. Přivítala nás velmi vřele a předala nás do rukou staniční sestry Day Oncology Unit Ms. Hayet Allal. Provoz na denním onkologickém stacionáři se rozbíhá až v 8 hodin a proto jsme měly možnost vše si v klidu prohlédnout. Jak organizace práce, tak prostředí pro pacienty a pracovní podmínky sester jsou zcela odlišné od našich zvyklostí. Z návštěvy jsme si přivezly dobré nápady, které se pokusíme uvést do praxe.
Univerzitní nemocnice v Lovani je rozsáhlá nemocnice, která poskytuje péči v oblasti prevence, diagnostiky, léčby a rehabilitace ve všech oborech a současně je jedním z předních evropských lékařských výzkumných center. Péči poskytuje 9000 zaměstnanců ve 4 areálech. Onkologické stacionáře sídlí v hlavním areálu Gasthuisberg.
Vzhledem tomu, že v nemocnici právě probíhal audit JCI, měly jsme možnost pouze nahlédnout do stacionáře. Prostředí a provoz nás překvapily. Denní onkologickou jednotkou projde denně cca 100 pacientů z oboru onkogynekologie a obecné onkologie a ruch, který tam vládnul je pro nás těžko představitelný. Velká místnost plná pacientů, příbuzných, sester, lékařů, stážistů, přístrojů a zástěn nám připomínala velké modrobílé mraveniště.
Nadaci Hippokrates, která naši cestu podpořila, vděčíme za jiný pohled na naši práci. Zjistily jsme, že pracujeme na srovnatelné úrovni, ale ve zcela odlišných podmínkách."

Dana Talašová, Eva Římalová

Děkujeme za podporu: paní Janě Sládková, paní Jiřině Klevarové, paní Magdě Hesové, Soně Mudrochové, GLOBALDATA účetní servis s.r.o., Werneru Zährlovi, Miloslavě Vlčkové, manželům Kůrovcovým, Ing. Pavle Brdičkové, Mgr. Janě Trubákové...

"Spolu s paní docentkou Danielou Fischerovou pracuji již 2 roky na projektu IOTA TRANS. V rámci naší kliniky koordinuji celý projekt IOTA TRANS a IOTA MRI. Jedná se především o záchyt pacientek, odběr krve k výzkumným účelům, zpracování těchto odběrů a následné odeslání vzorků plazmy a séra do belgického Leuvenu. Účast na konferenci v Leuvenu pro mne byla zásadní, protože jsem mohl konzultovat celý projekt s jeho autory, získat nejnovější poznatky a doporučení a v neposlední řadě prodiskutovat zkušenosti ostatních kolegů z více jak 30 světových center. Děkuji za vaši podporu,"
MUDr. Adam Neumann

"Jako onkogynekolog věnující se ultrazvukové diagnostice pánevních patologií a pečující o pacientky Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem se zúčastnil 4. mezinárodní ultrazvukové konference IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) v belgické Lovaňi. Konference pro mě byla velmi přínosná z několika důvodů. Získal jsem přístup k nejnovějším informacím a výstupům probíhajících studií skupiny IOTA, zdokonalil se v ultrazvukové diagnostice, tzn. subjektivním hodnocení, standardní terminologii a matematických modelech věnujících se pánevním patologiím. Během workshopů a přednášek jsem se setkal se světovými lídry v oboru ultrazvukové diagnostiky, ale i početnou skupinou kolegů ze skupiny IOTA, se kterými jsme diskutovali své zkušenosti. Získané poznatky dále využiji v péči o mé pacientky v rámci ultrazvukové ambulance, dále ve výuce pregraduálních studentů 1. lékařské fakulty UK a lékařů juniorů Gynekologicko-porodnické kliniky. K implementaci získaných znalostí z mezinárodního prostředí pak přispějí i mnou připravené lokální přednášky pro české a slovenské kolegy. Velmi děkuji za pomoc s financováním nákladů spojených s konferencí."
MUDr. Roman Kocián

"Díky Nadačnímu fondu Hippokrates jsem se mohl zúčastnit 4. mezinárodní ultrazvukové konference IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) v belgické Lovani. Nově získané poznatky nyní mohu uplatnit ve své každodenní praxi při péči o pacientky Onkogynekologického centra VFN a 1. LF UK. Nové informace využiji také při výuce pregraduálních studentů 1. LF UK a při školení lékařů Gynekologicko-porodnické kliniky. Dále budu nejnovější výsledky prezentovat kolegům gynekologům z ČR a SR v rámci plánovaných kurzů a workshopů. Kongres pro mě byl velkým přínosem a moje díky patří Nadačnímu fondu za pomoc s úhradou nákladů."
MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.

Děkujeme za podporu: manželům Liehmanovým, Kateřině Bucharové, paní Marii Moráňové, paní Boženě Švecové, Ing. Cyrilu Poukarovi, Jadwize Špráchalové, Ing. Jarmile Hesounové s rodinou, Leně Cupasové, Ing. Zdeňku Kadlecovi, Ing. Zdeňku Vlčkovi, Ph.D., Marii Žohové...

Milí přátelé,
děkujeme, že jsme díky vašim darům mohli zakoupit nové židle do pracovny lékařů a sestřiček. Díky deseti novým, ergonomicky tvarovaným židlím, se bude všem konečně pohodlně sedět. Zní to jako maličkost, ale původní židle se rozpadaly, nešly nastavit a z dlouhého sezení u počítače bolela záda. Přispěli jste tedy výrazně k pracovní pohodě lékařů a sester v Onkogynekologickém centru VFN. Děkujeme!

Milí přátelé,
děkujeme, že jsme díky vašim darům mohli zakoupit nové židle do pracovny lékařů a sestřiček. Díky deseti novým, ergonomicky tvarovaným židlím, se bude všem konečně pohodlně sedět. Zní to jako maličkost, ale původní židle se rozpadaly, nešly nastavit a z dlouhého sezení u počítače bolela záda. Přispěli jste tedy výrazně k pracovní pohodě lékařů a sester v Onkogynekologickém centru VFN. Děkujeme!

Děkujeme za podporu: paní Ladislavě Bednářové, Mgr. Anně Úlovcové, Petře Machytkové s rodinou, firmě SOFTCOM GROUP, Vinařství KOLBY, jmenovitě panu Seidlovi, manželům Slukovým, manželům Španko, Ing. Brzákové, Ing. Bradkové, panu Votavovi, MUDr. Roškotové...

Sestřičky z Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze navštívily přednášku profesora Vokurky z Plzně o biosimilární léčbě. Budou tak lépe odpovídat na otázky svých pacientů, jaký je rozdíl mezi originální biologickou léčbou a tzv. biosimilars. Seriál přednášek pořádá Dialog Jessenius.

Milí přátelé,
těsně před Vánocemi dorazil na onkogynekologický stacionář Ježíšek a přivezl nová polohovací křesla pro pacientky, které tam docházejí na chemoterapii a cílenou léčbu. Jsme vděční zejména firmě EY Česká republika za jejich velkorysý dar a stejně tak i firmě LINET, která křesla vyrábí a poskytla nám na ně výraznou slevu. Pacientky tak budou trávit čas nutný k aplikaci léků mnohem pohodlněji, neboť si mohou křesla sklopit do horizontální polohy a usnout. Děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomáhat ostatním a přejeme vám do nového roku hodně zdraví.

Milí přátelé,
těsně před Vánocemi dorazil na onkogynekologický stacionář Ježíšek a přivezl nová polohovací křesla pro pacientky, které tam docházejí na chemoterapii a cílenou léčbu. Jsme vděční zejména firmě EY Česká republika za jejich velkorysý dar a stejně tak i firmě LINET, která křesla vyrábí a poskytla nám na ně výraznou slevu. Pacientky tak budou trávit čas nutný k aplikaci léků mnohem pohodlněji, neboť si mohou křesla sklopit do horizontální polohy a usnout. Děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomáhat ostatním a přejeme vám do nového roku hodně zdraví.

Děkujeme za podporu: PhDr. Šormové, paní Vlasákové, MUDr. Kadyrové, Prof. ing. Pešíkovi s rodinou, firmě Astra Zeneca, PhDr. Daniele Karasové s manželem, PhDr. Marii Bělohlávkové s manželem, manželům Tatrovým, Jitce Srnové, firmě Print-Shop, Haně Ešnerové se synem Davidem, Aleně Rožánkové.

182.434,- Kč. To je částka, kterou Nadační fond Hippokrates podpořil projekt přestavby Ultrazvukové vyšetřovny. Za tuto částku jsme nakoupili nábytek, polohovací lůžko pro pacientky, skříň a přispěli jsme také na vlastní přestavbu vyšetřovny.
Paní docentka Daniela Fischerová vysvětluje: "Cílem projektu bylo získat navíc jednu ultrazvukovou vyšetřovnu pro diagnostiku pacientek se zhoubnými nádory exkluzivně pro výuku ultrazvuku a výzkumné projekty. Neměli jsme však vyhovující prostory. Ve standardním provozu není možné umožnit stážujícím lékařům si prakticky osvojit ultrazvukové vyšetření a pouze pasivně přihlíží vyšetření, které provádí expertní sonografista. Podobně výzkumné ultrazvukové projekty jsou velmi časově náročné, vzhledem k velmi detailním studijním protokolům a lékař v přeplněné ambulanci často nemá již kapacitu pacientku do běžících projektů zařadit. Projekt přestavby ultrazvukového oddělení nám umožnil nejen získat novou vyšetřovnu, ale propojit jí vnitřními dveřmi se stávající vyšetřovnou. Propojené vyšetřovny umožní současný výcvik dvou mladších lékařů (lékaři ve výcviku), kteří samostatně vyšetřují pacientku pod vedením zkušeného expertního sonografisty, který mezi vyšetřovnami volně přechází. Podařilo se nám zrealizovat naši vizi, tedy provést velkou rekonstrukci s přesunutím stávající recepce pro ultrazvukové oddělení do alternativních prostor", dodává.

Z některých setkání máme takovou radost! Zmíníte se, že potřebujete nakoupit pro Onkogynekologické centrum tiskárny, monitory a skartovačky a do několika dní přijede pan inženýr Rybníkář s manželkou Jitkou a přivezou na gynekologicko- porodnickou kliniku elektrotechniku za 50.000,- korun! Moc si této velkorysosti vážíme a ze srdce děkujeme!

Milí přátelé,
díky vám jsme mohli zpříjemnit letní horké dny pacientkám, které docházejí ambulantně na onkogynekologický stacionář. U každého křesla bude nyní stát ventilátor, který je v neklimatizované místnosti osvěží. Staniční sestra Lenka Benediktová říká: "Děkujeme nadaci za zpříjemnění pracovního prostředí našich sestřiček na onkogynekologické ambulanci, doufáme, že nám konvice, mikrovlnná trouba i dvě kancelářská křesla budou dlouho dobře sloužit. Také chci poděkovat za nové ventilátory, které rády využijí naše pacientky na pokojích G1 a na onkologickém stacionáři při parných dnech"

Sestřičky z Onkogynekologického centra se díky podpoře Nadačního fondu Hippokrates vzdělaly v oblasti Péče o stomii, když se zúčastnily praktického workshopu na prohloubení znalostí v této důležité a citlivé oblasti. Stomie je dočasné nebo trvalé vyvedení dutého orgánu na povrch těla, nejčastěji jde o vývod tlustého střeva nebo močových cest. Zdravotní sestry hrají klíčovou roli v edukaci pacientek, jak se o stomii starat a my jim tímto děkujeme za jejich důležitou práci.

Milí přátelé,
staniční sestra Lenka Benediktová nám zaslala fotografie ze zahrady, která přiléhá k Onkogynekologickému centru, kam si pacientky mohou chodit užít slunečné jarní dny. Na zahradu zakoupila díky nadačnímu příspěvku květiny, aby krásně zvelebená sloužila k potěšení pacientek a jejich příbuzných. Děkujeme!

Milí přátelé ,
také máte rádi fotografie PŘED a PO? Před nedávnem jsme vám nabídli fotky PŘED (níže na této stránce)- onkogynekologická laboratoř ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze měla ještě na podzim oprýskanou omítku, netekla v ní teplá voda a ze zdi zely dráty. Podívejte se, jak jsme díky vašim štědrým darům mohli přestavět laboratoř na nové, čistotou vonící a důstojné pracoviště. Děkujeme paní inženýrce Magdě Malinové za nafocení její kanceláře a věříme, že se jí i její kolegyni, paní doktorce Jeleně Petrovič, bude v laboratoři dobře pracovat.

Milí přátelé,
protože má Nadační fond HIPPOKRATES jako jeden z vytyčených cílů i podporu edukace lékařů a sester, moc rádi jsme přispěli na vzdělávání dvěma zdravotním sestřičkám z Onkogynekologického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vedoucí onkogynekologického stacionáře Eva Římalová a její kolegyně Hana Rašková se v rámci tradičního kongresu Prague ONCO zúčastnily sekce pro zdravotní sestry. Celý páteční den byl věnován aktuálním tématům, která sestřičky řeší každodenně při své práci, například: "Jak mluvit s dětmi o onkologické nemoci matky", "Mýty o stomii" nebo "Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci."
Eva Římalová popisuje: "V rámci programu jsme si s kolegyní z oddělení se zájmem vyslechly například přednášku Psychologická a etická problematika onkologicky nemocných. Moc užitečná pro nás byla setkání se sestrami z jiných pracovišť a porovnávání zkušeností v práci s pacientkami s maligním onemocněním. Ve Všeobecné fakultní nemocnici máme dobře fungující tým Centra podpůrné a paliativní péče vedený MUDr. Ondřejem Kopeckým, takže můžeme pacientkám nabídnout komplexní péči, včetně služeb klinického psychologa."

Milí přátelé,
Nadační fond HIPPOKRATES podpořil přestavbu onkogynekologické laboratoře na gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky vašim štědrým darům jsme mohli objednat nábytek na míru a po dokončení rekonstrukce zakoupíme i tři počítače. Zajímá vás, jak rekonstrukce postupuje? Paní inženýrka Magdaléna Malinová, vedoucí onkogynekologické laboratoře, popisuje: "V laboratoři byla vlhká obvodová zeď a netekla teplá voda. Chyběl také dřez pro laboratorní účely a vhodný nábytek. Stavební úpravy byly zahájeny na konci listopadu 2017, místnost je nyní vymalovaná, máme nové rozvody a podlahu a již o tomto víkendu bude provedena montáž nábytku.
Další slova paní Malinové už patří dárcům Nadačního fondu: "Velmi ráda bych poděkovala za nákup nábytku na míru. Díky němu totiž můžeme využít opravdu každý centimetr této místnosti a získat tak tolik potřebný a na klinice nedostatkový prostor pro dvě studijní koordinátorky, které rozšíří náš pracovní tým". Těšíme se, že vás již brzy potěšíme fotkami nově zrenovovaných prostor onkogynekologické laboratoře.

Díky vašim finančním příspěvkům jsme mohli zpříjemnit práci sestřičkám a usnadnit jim jejich každodenní péči o pacientky při ošetřování ran. Staniční sestra Renata Šálová říká: "Na endoskopických sálech se provádí náročné operace, které se někdy musí konvertovat na otevřenou operativu a eventuálně končí i vyvedením stomie. Pacientky potřebují pravidelné převazy operační rány a vozík, na kterém bychom měly všechny pomůcky, nám chybí." Děkujeme, že jsme mohli vozík a kontejner díky vašim štědrým darům zakoupit.

Milí přátelé, zajímá vás, jak to nyní vypadá na onkogynekologickém stacionáři, kam pacientky ambulantně docházejí na chemoterapii? Nadační fond Hippokrates nakoupil pro pacientky nová křesla a stolky, monitor na chodbu, místnost zdobí květiny a fotky Herberta Slavíka. Díky profesionální a lidské péči lékařů a sester na stacionáři se pacientkám přeci jen náročná léčba trochu lépe snáší.

Děkujeme vám milí přátelé, že se nám daří díky vaší štědrosti plnit cíle, které si Nadační fond HIPPOKRATES vytyčil. Jedním z našich velkých úkolů je kultivace prostředí v onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A to jak pro pacientky, kdy jsme před nedávnem nakoupili květiny a nainstalovali monitor na chodbu před stacionář s informacemi pro čekající návštěvníky, tak i pro lékaře. V budově, kterou znají zaměstnanci pod názvem MELOUN, se nacházela místnost, kterou se nám podařilo zrekonstuovat a po přestavbě se z ní stala moderně vybavená studovna a pracovna. Studují zde Ph.D. studenti, kteří se vzdělávají na zdejším pracovišti a prohlubují si specializaci, přiravují se zde pacientská konzília a místnost zároveň funguje i jako lékařský pokoj. Na fotkách vidíte docentku MUDr. Danielu Fischerovou a Mgr. Táňu Růžičkovou, studijní koordinátorku. Vaše pomoc má smysl a my jsme vám za ni vděční.

Jeden z cílů Nadačního fondu Hippokrates je kultivace prostředí, kde se pacientky onkogynekologického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici léčí. Stacionář, kam docházejí pacientky ambulantně na chemoterapii a biologickou léčbu, je díky vašim darům zase o něco krásnější. Chodbu nově zdobí květiny v barevných květináčích a pacientky a jejich blízcí tak čekají v příjemnějším prostředí. Na stěnách visí velkoformátové fotografie Herberta Slavíka a plánujeme na stěny umístit LCD monitor. Na fotografii vidíte Evu Římalovou, vedoucí sestru na stacionáři a její kolegyni Hanku Raškovou, které se o pacientky na stacionáři skvěle starají. Protože přímo na stacionáři nemohou být živé květiny, potěšili jsme pacientky alespoň umělými slunečnicemi.

V teplých letních dnech je pro pacientky, které se léčí v onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice, příjemné, že mají k dispozici zahradu s altánem. Z Nadačního fondu jsme nakoupili květiny, aby se nejen ony, ale i jejich rodiny, potěšily pohledem na jezírko obklopené zelení. Pacientky si tak mají spolu se svými blízkými kde posedět, popovídat a načerpat energii pohledem na pěstěnou zahradu. Děkujeme, že vám záleží na tom, aby se prostředí v onkogynekologickém centru kontinuálně zlepšovalo a že svými dary přispíváte na smysluplné projekty.

Staniční sestra Jana Trojanová se díky podpoře nadačního fondu Hippokrates zúčastnila spolu s dalšími sestřičkami vzdělávacího kurzu Péče o pacienty se stomií a také workshopu zabývající se péčí o rány u dětí a dospělých. I díky Janě Trojanové a jejím kolegyním mají pacientky v onkogynekologickém centru tu nejlepší péči. Děkujeme!

MUDr. Roman Kocián: "Chtěl bych touto cestou poděkovat dárcům nadačního fondu Hippokrates. Díky jejich velkorysosti a podpoře jsem se v březnu 2017 zúčastnil výroční konference Společnosti gynekologické onkologie v National Harbor, Washington, D.C. V blízké budoucnosti završím svoji přípravu specializační atestační zkouškou z gynekologické onkologie. Účast na konferenci ve Spojených státech mi přinesla nenahraditelné profesní kontakty a mnoho důležitých informací pro léčbu mých pacientek. Jako "fellow" onkogynekologického týmu prof. Cibuly jsem také investigátorem akademické mezinárodní observační studie Sentix, která zjišťuje onkologickou bezpečnost biopsie sentinelových (prvních strážních) lymfatických uzlin u pacientek s časným stádiem karcinonu děložního hrdla. Tato studie má ambice změnit doporučení v radikalitě chirurgické léčby této zákeřné choroby a přinést pacientkám lepší kvalitu života. Za cennou americkou zkušenost bych si dovolil jmenovitě a s úctou poděkovat mezi jinými paní doktorce Roškotové"

Jak konkrétně Nadační fond Hippokrates pomáhá? Mladí lékaři mohou získat cenné zkušenosti v zahraničí, jako například MUDr. Filip Frühauf.
"Díky Nadačnímu fondu Hippokrates jsem měl možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu zaměřeného na radikální operativu v onkogynekologii. Kurz se konal na špičkovém univerzitním pracovišti v Grazu, kde jsem získal řadu praktických dovedností, které mohu využít při péči o pacientky v našem centru v Praze. Zároveň jsem měl příležitost navázat spolupráci s kolegy z dalších zemí."

MUDr. Filip Frühauf měl díky podpoře Nadačního fondu Hippokrates možnost jet se vzdělávat na 26. světový ultrazvukový kongres v gynekologii a porodnictví.
"Nadační fond Hippokrates mi umožnil podílet se na tvorbě doporučení pro ultrazvukovou diagnostiku děložních sarkomů účastí na meetingu v Říme. Jako jeden z členů mezinárodní pracovní skupiny jsem prezentoval zkušenosti z našeho centra, které je v oblasti využití ultrazvuku v onkogynekologii na vysoké úrovni. Spolu s dalšími odborníky jsme identifikovali hlavní typické rysy těchto vzácných zhoubných nádorů, které usnadní jejich včasný záchyt."

V září 2016 se konal 26. Světový kongres ultrazvuku v porodnictví a gynekologii v Římě, který navštívilo 2500 delegátů z celého světa, jež odeslali více jak 3000 abstrakt prezentující jejich výzkum. Paní docentka Daniela Fischerová, kterou podpořil na kongresu Nadační fond Hippokrates, byla jednou z nich. Celkem bylo vybráno pouze šest abstrakt nejlepších prací vhodných pro ústní sdělení v sekci věnované onkologynekologii. Dvě vybrané práce pocházely z toho centra. První práce byla výsledkem studia postgraduálních studentů MUDr. Frühaufa a MUDr. Pinto na téma Role ultrazvuku v zobrazení infiltrovaných uzlin u zhoubného nádoru vulvy a druhá výzkumná práce shrnula výsledky dlouholetého výzkumu doc. MUDr. Fischerové a kolektivu na téma Ultrazvuk a zobrazení pánevního a abdominálního rozsevu u zhoubného nádoru vaječníků. Tato druhá práce byla navíc oceněna cenou za nejlepší ústní sdělení na téma ultrazvuk v onkogynekologii (viz obrázek) a opublikována v únorovém číslu prestižního časopisu Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 Feb;49(2):263-274) Během tohoto kongresu byla navíc doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. oficiálně představena jako nový člen představenstva Mezinárodní ultrazvukové společnosti v ultrazvuku v porodnictví a gynekologii, což je pro Českou Republiku velmi prestižní událost. Nadační fond Hippokrates si velmi váží podpory dárců, která umožní zajistit vysokou vědeckou kvalitu onkogynekologického centra a následně i garantovat kvalitní diagnostickou péči pacientkám.

Nové, tolik potřebné vybavení onkogynekologických vyšetřoven, díky kterým jsou pacientky vyšetřovány v příjemnějším moderním prostředí

 

Nový monitor, který slouží k demonstraci nálezů při onkogynekologických konziliích, kdy se v rámci mutlioborového týmu diskutují nové a složité případy.

 

Nábytek na onkologický stacionář, kde podáváme pacientkám chemoterapii.

 

Multifunkční tiskárna zakoupená z daru nadačního fondu je neustále v permanenci díky obrovskému množství dokumentace, která provází péči téměř 500 nových pacientek, 500 pacientek s přednádorovými stavy a 11.000 ambulantně vyšetřených pacientek ročně.

 

Nadační fond Hippokrates nám umožnil rychle reagovat na velká horka a zajistit pojízdnou klimatizační jednotku na onkologický stacionář, kde pacientky dostávají chemoterapii, a na lůžkové oddělení G1.

KDO JSME A CO DĚLÁME?

NAŠE CÍLE