Správní rada Nadačního fondu Hippokrates

Detailní cíle Nadačního fondu Hippokrates

Neziskový transparentní nadační fond Hippokrates jsme založili s několika ambiciózními cíli:
Podpora a rozvoj špičkového výzkumu v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných gynekologických nádorů.

 • Centrum se systematicky zabývá vědeckými projekty ve 4 oblastech:
  a) radikální chirurgická léčba,
  b) implementace ultrazvukové diagnostiky v onkogynekologii,
  c) hereditární nádorová onemocnění,
  d) přednádorové stavy děložního hrdla a zevních rodidel
 • Pracovníci centra jsou autory řady studií, na kterých spolupracují další česká centra i centra v zahraničí (např. ISAAC, SENTIX). Projekty jsou podpořeny granty domácími (Agentura Zdravotnického výzkumu ČR), ale i evropskými (Horizon 2020).
 • Centrum spolupracuje na řadě dalších mezinárodních studií (např. IOTA, EITA).
 • Vědecký kolektiv centra je velmi úspěšný v mezinárodní prezentaci výsledků (v roce 2015 celkem 20 publikací v prestižních mezinárodních časopisech; souhrnná hodnota impakt faktoru 111).

Systematické zvyšování kvality péče poskytované ženám s rizikem vzniku zhoubného nádoru a pacientkám s přednádorovými změnami nebo se zhoubným gynekologickým nádorem.

 • Systematicky podporujeme celoživotní vzdělávání lékařů a kvalifikaci zdravotních sester (např. zahraniční stáže mladých lékařů, kvalifikační kurzy sester, účast lékařů i sester na kongresech s tématikou onkogynekologie).
 • Zlepšujeme podmínky pro péči o pacientky na všech odděleních, včetně lůžkového oddělení, onkologické ambulance i ambulantního onkologického stacionáře (vybavení, nábytek, přístroje).

Zlepšování úrovně a dostupnosti paliativní péče.

 • Zprostředkování informací o regionální dostupnosti a možnostech hospicové péče
 • Úzká spolupráce s centry paliativní péče se zaměřením na domácí hospicovou péči (zejména Cesta domů) a zajištění návaznosti péče

Zkvalitňování komunikace a zvyšování informovanosti pacientek, jejich blízkých a veřejnosti.

 • Rozvoj webových stránek centra, s informacemi pro odborníky i laickou veřejnost
 • Příprava informačních letáků pro pacientky a jejich blízké

Statut a Výroční zprávy

Děkujeme za podporu: PhDr. Šormové, paní Vlasákové, MUDr. Kadyrové, Prof. ing. Pešíkovi s rodinou, firmě Astra Zeneca, PhDr. Daniele Karasové s manželem, PhDr. Marii Bělohlávkové s manželem, manželům Tatrovým, Jitce Srnové, firmě Print-Shop, Haně Ešnerové se synem Davidem, Aleně Rožánkové.

KDO JSME A CO DĚLÁME?

NAŠE CÍLE